بلاگ

مهاجرت کادر درمان به عمان+شرایط کار

مهاجرت کادر درمان به عمان

فهرست مطالب

کشور عمان یکی از مقاصد مهاجرتی است که امروزه در میان پرستاران، پزشکان و سایر کادر درمان بسیار معروف شده و اکثر مهاجران خواستار مهاجرت به کشورعای حوزه خلیج فارس از جمله عمان شده اند. سوالی که ذهن همگی را درگیر خود کرده این است که چرا عمان؟ مهاجرت کادر درمان به کشورعمان چه مزایایی دارد؟ روند مهاجرت کادر درمان به عمان چگونه اس؟ شرایط کار در عمان چگونه است که کادر درمان اکثرا خواستار مهاجرت به کشور عمان هستند؟ و… در این مقاله همراه ما باشید تا بسیاری از سوالاتی که درباره مهاجرت کادر درمان به عمان ذهن شما را درگیر کرده است را پاسخ دهیم.

شرایط کار در عمان

اولین و مهم‌ترین قدم برای کار در عمان دریافت جاب آفر (Job Offer) می‌باشد. برای دریافت جاب آفر یا همان پیشنهاد شغلی باید سوابق تحصیلی و رزومه کاری خود را برای کارفرما ارسال کنید. کارفرما پس از مطالعه و مشاهده مدارک شما تصمیم می‌گیرد که آیا شما برای موقعیت شغلی موجود در کلینیک، بیمارستان، شرکت و یا موسسه آن‌ها مناسب هستید یا نه. در صورت تأیید کارفرما برای شما یک آفر لتر یا نامه دعوت به کار ارسال می‌شود که می‌توانید با استفاده از آن برای دریافت ویزای کار در عمان اقدام کنید.
شیوه‌ی اقدام از طریق جاب آفر ها متفاوت است. به عنوان مثال برای اشتغال در حوضه کادر درمان شما باید در آزمون‌هایی ازجمله آزمون پرو متریک و یا مصاحبه وایوا پذیرفته شوید، مدارک مربوطه را دریافت کنید و سپس میتوانید از کارفرما نامه دعوت به کار دریافت کنید.
برای دریافت نمرات بهتر در آزمون ها و یا دریافت پذیرش در مصاحبه های مورد نیاز باید به یکی از دو زبان انگلیسی یا عربی تسلط داشته باشید. لازم به ذکر است که نیازی به دریافت مدارک بین المللی نخواهید داشت.

حداقل حقوق دریافتی در کشور عمان بستگی به مسائل مختلفی از جمله مدرک تحصیلی،موقعیت شغلی و محل اشتغال شما دارد. لذا نمیتوان یک مبلغ مشخص را برای شروع کار شما درنظر گرفت. مسئله ای که در این ارتباط بسیار حائذ اهمیت است افزایش درآمدی است که پس از گذشت چند ماه و اثبات توانایی های خود به کارفرما صورت میگیرد؛ این امر یکی از مزایای مهاجرت به کشور عمان درنظر گرفته میشود. با توجه به تجربیات گذشته میتوان گفت که حداقل حقوق در کشور عمان 400 ریال می باشد که پس از گذشت مدت زمان کوتاهی افزایش پیدا خواهد کرد.

مراحل مهاجرت کادر درمان به عمان

مهاجرت کادر درمان به عمان

اولین لازمه ی اقدام برای مهاجرت در این زمینه حداقل دو الی سه سال سابقه کار رسمی لازم است. در مرحله ی بعد همگی نیروهای کادر درمان باید از چهار مانع برای اشتغال در عمان گذر کنند.
این موانع عبارتند از:
1) دریافت تاییدیه دیتافلو
درصورتیکه در زمینه های درمانی تخصص دارید و خواستار اشتغال در کشور عمان هستید ابتدا باید برای اثبات واقعی بودن مدارک و سوابق شغلی خود آن ها را در وبسایت دیتافلو آپلود کرده و تاییدیه دریافت کنید.
مدارکی که باید در دیتافلو بارگذاری کنید
مدارک تحصیلی
مدارک کاری
گواهی عدم سوء پیشینه ﯾﺎ Standing Good
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر در ﻣراﮐز ﻣرﺑوطﮫ
ﻋﮑس از ﭘﺎﺳﭘورت
ﭘرواﻧﮫ ﻣطب (درﺻورت وﺟود (
ﭘرواﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ
ﻣﺟوز ﭘزﺷﮑﯽ

2) آزمون پرومتریک

پس از تایید شدن مدارک و اتمام روند معادل سازی حال باید در آزمون پرومتریک که توسط هیئت تخصصی پزشکی کشور عمان برگزار میشود شرکت کنید. این آزمون در ایران برگزار نمیشود و برای شرکت در آن باید به یکی از کشورهای همسایه سفر کنید. پس از دریافت نمره قابل قبول در این آزمون میتوانید در مرحله بعد که مصاحبه وایوا میباشد شرکت کنید. این آزمون به دو صورت حضوری و کامپیوتری برگزار میشود که با توجه به وجود قوانین بسیار سختگیرانه در شیوه ی کامپیوتری این آزمون؛ بهتر است به صورت حضوری در آن شرکت کنید.

3) کاریابی
پس از گذراندن مراحل ذکر شده، میتوانید کاریابی خود را شروع کرده و موفق خواهید شد تا با حمایت یک کارفرما در یکی از موسسه های درمانی و بیمارستان های کشور عمان مشغول به کار شوید. ﺑرای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت رزوﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻋرﺑﯽ و ﯾﺎ ھردو ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧﯾد و رزوﻣﮫ ﺧود را ﺑرای ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﮐرده و درﺻورت ﺗﺎﯾﯾد در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﺎری آن ﻣرﮐز ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد. ﭘس از ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﮔذراﻧدن ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ؛ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﮏ ﻗرارداد ﮐﺎری ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺑرای درﯾﺎﻓت وﯾزای ﮐﺎری 2 ﺳﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎ اﻗدام ﻣﯾﮑﻧد. هرچند به شما پیشنهاد نمیکنیم تا شخصا برای کاریابی اقدام کنید و بهتر است از متخصصین مهاجرتی در این زمینه مشاوره های لازم را دریافت کنید.
ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻣﺎن ﻣﺣدودﯾت ﺳﻧﯽ وﺟود ﻧدارد اﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ زﯾر 40 ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ دﻟﺧواه ﺑرﺳد. ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺷراﯾط ﮐﺎری ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. ﺑرای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣدرک زﺑﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧدارﯾد و ﮐﺎﻓﯾﺳت ﺗﺳﻠط ﻻزم ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻋرﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺷد.
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣراﮐز دوﻟﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ درآﻣد ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود درﻧظر ﻣﯾﮕﯾرﻧد به ھﻣﯾن دﻟﯾل درﺧواﺳت ﮐﺎر

ﺑرای آن ﺑﺧش ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ درﺻورت ﻗﺻد اﺷﺗﻐﺎل در ﺑﺧش ھﺎی دوﻟﺗﯽ، ﭘروﺳﮫ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﻣراﮐز و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ طول ﺧواھﯾد ﮐﺷﯾد؛ زﯾرا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐﺷور ﻋﻣﺎن ﺑﮫ ﺷدت در ﺗﻼش اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻋﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﺧﺻص را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻗراردھد و ﺟذب ﻧﯾروی ﻣﮭﺎﺟر را ﮐﻣﺗر ﮐﻧد.

4) مصاحبه وایوا
مصاحبه وایوا در وزارت بهداشت کشورعمان برگزار میشود که برای سنجیدن سطح زبان و مهارت های شما در رشته کاریتان است. برای شرکت در این آزمون باید تمرکز بسیاری بر تقویت سطح زبان تخصصی خود داشته باشید اما نیازی به مدرک بین المللی نیست. برای شرکت در این مصاحبه نیاز به انجام اقدامات پیچیده ای نیست و میتوانید با ویزای توریستی نیز در این مصاحبه شرکت داشته باشید.
ﻣزاﯾﺎی ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯾن اﺳﮑﺎن و ﺧورد و ﺧوراک ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﻋﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺣﯾط ﮐﺎری در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
راﯾﺞ ﺑودن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻋﻣﺎن
اﻣﻧﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ در ﮐﺷور ﻋﻣﺎن
ﭘس اﻧداز ﺑﺎﻻ
اﻣﮑﺎن ھﻣراھﯽ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان
به علت نزدیکی سیاسی کشور عمان و ایران، چالش های دریافت ویزا بسیار کمتر از ویزای کشورهای اروپایی است.
ﮐوﺗﺎه ﺑودن ﭘروﺳﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻣدارک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھا

ﻣﮭﺎﺟر ﭘذﯾر ﺑودن ﮐﺷور ﻋﻣﺎن و وﺟود ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت در اﯾن ﮐﺷور
ﻧﯾﺎز ﺷدﯾد ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣداﻗل 13000 ﻧﯾرو در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل .202
ﺑﯾﻣﮫ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

معایب مهاجرت کادر درمان به عمان

ﻋدم اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﭘورت و ﺗﺎﺑﻌﯾت از طرﯾق ﮐﺎر در ﮐﺷور ﻋﻣﺎن.
ھزﯾﻧﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎﻻی زﻧدﮔﯽ در ﮐﺷور ﻋﻣﺎن درﺻورﺗﯾﮑﮫ ھزﯾﻧﮫ ی اﺳﮑﺎن و ﺧورد و ﺧوراک ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺗﻘﺑل ﻧﺷود
دﺳﺗﻣزدھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن
آب و ھوای ﮔرم و ﺧﺷﮏ

 

درآمد کادر درمان در عمان

مهاجرت کادر درمان به عمان
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﯾزان درآﻣد ﮐﺎدر درﻣﺎن در ﮐﺷور ﻋﻣﺎن از ﺣداﻗل 550 ﷼ اﻟﯽ 7900 ﷼ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎر درﯾﺎﻓﺗﯽ از دﺳﺗﻣزدھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎدر درﻣﺎن در ﻋﻣﺎن ﻣﯾﺗوا ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ 25 درﺻد از ﻣردم ﮐﺷور ﻋﻣﺎن دﺳﺗﻣزدھﺎی ﺑﺎﻻی 4.880 ﷼ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎی ﺳﺎﯾرﯾن ﮐﻣﺗر از اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل در ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗﻣزد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ھرﭼﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد دﺳﺗﻣزد درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺷد. ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾن دو اﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری دارﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﯾزان درآﻣد آﻧﮭﺎ 32 درﺻد ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺎزه ﮐﺎران اﺳت. و درآﻣد ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ھر ﯾﮏ از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﮐﺎدر درﻣﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﻻی ﭘﻧﺞ ﺳﺎل دارﻧد 36 درﺻد ازآﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾر ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ دارﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﺧذ اﻗﺎﻣت و ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﺎدر درﻣﺎن در ﻋﻣﺎن
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ھدف ﺷﻣﺎ از ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺷور ﻋﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﭘورت و ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد، ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣﯾدھﻧد و ﺷﻣﺎ ﭘس از ﮔذراﻧدن ﺳﺎل ھﺎی زﯾﺎدی از زﻧدﮔﯽ ﺧود ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧواھﯾد آﻣد. ﺗﻧﮭﺎ درﺻورﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر در ﮐﺷور ﻋﻣﺎن اداﻣﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ وﯾزای ﮐﺎری ﺷﻣﺎ را ﭘس از دو ﺳﺎل ﻣﺟددا ﺗﻣدﯾد ﮐﻧﯾد. ﺣﺎل آن ﮐﺎﻓرﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺳﺎﺑق ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﺷد. ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎری از ﭘزﺷﮑﺎن و ﭘرﺳﺗﺎران ﺑﮫ دﻟﯾل درآﻣد ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻی اﯾن ﮐﺷور ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯾﮕﯾرﻧد.

 

 

درباره ما

موسسه دانا اندیشان راشین از سال 98 تاســـیس شده و تا کـــنون در زمـــینه مهاجرت کاری به کشورهای حوزه خلـــیج فــــارس مانند عمان فعالیت داشته و سابقه درخشانی در این زمینه ارائه میدهد که میتوانید از تب نمونه های موفق از صحت کار این مجموعه اطمینان حاصل کنید.

خبرنامه

آدرس

اهواز،گلستان،خیابان فروردین،بین دی و آذر مجتمع رتاج واحد دو

شماره تماس

061-33223603

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه 10 تا 18

ورود

ورود | ثبت نام
حساب کاربری من
0 محصول سبد خرید